חדשות
קבלנים ויזמים
:
:
:
:
:
:
:
: כן לא
:
:
:
:
:
:
תנאי סודיות:
תקנון תנאי סודיות להלן:
התחייבות לשמירת סודיות בטרם הצגת פרויקט תמ'א 38
אני החמ (להלן: 'היזם') מבקש לקבל את כל המידע שעומד לרשותך לגבי הנכס ברח' בעיר(להלן: הנכס) מהאתר המרכז ליצוג דירים תמא 38 (להלן: מרכז) במטרה לבחון שיתוף פעולה עסקי בייזום פרויקט תמ'א 38.

הואיל וברצוני לבדוק אפשרות להגיש הצעה לדיירי הבניין מהמרכז, אבקש לקבל פרטים ראשוניים אודות הפרויקט.

הצגת הפרטים אודות הפרויקט נועדה אך ורק כדי לאפשר לי לבחון דרכים להגשת הצעה ושיתוף פעולה וברור לי כי כי הינם כלליים ואין במסירתם על ידי המרכז כדי ליצור יחסיים משפטיים כלשהם ו/או הבטחה כלשהי ליצירת יחסים משפטיים.

עוד ברור לי כי אין במסירת הפרטים הראשוניים כדי לחייב אותי בכל דרך שהיא לגבי אפשרויות הבנייה ומימוש פרויקט תמא 38 בנכס, וברור לי כי עלי לפנות לכל הרשויות הרלבנטיות, לרבות הוועדה לתכנון ובנייה לקבל פרטים לגבי אפשרויות מימוש הפרויקט ואני פוטר את היזם מכל אחריות שהיא בעניין זה.

במידה ואהיה מעוניין להגיש הצעה מפורטת בנוגע לנכס המבוקש, ידוע לי כי עלי לחתום על הסכם התקשרות עם המרכז - שישלח אלי לבקשתי.

עד לחתימה על הסכם ההתקשרות, אני ו/או מי מטעמי מתחייבים לא לעשות במידע שיועבר אלי כל שימוש, אלא לצורך הערכה לגבי כדאיות ואפשרות התקשרות עם המרכז.

כמו כן, אני מתחייב לשמור בסודיות, לא לגלות, לא להעביר ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, במשך תקופת קשרינו העסקיים, ולרבות במידה ולא תקשר כלל בקשרים כלשהם עם המרכז - כל מידע הקשור לפרויקט או לתכניות לממשו וכן כל מידע אחר הקשור אשר הגיע או יגיע לידיעתי ו/או לידיעת עובדי משרדי או שלוחיי, בכל דרך שהיא.

המידע האמור יכול שיהיה מידע בעל פה או מידע בכתב, לרבות בצורת דו"חות, רשימות, מסמכים, מפות, תיאור הליכי שיווק, הפצה, פיתוח ו/או אחרים ו/או בכל צורה אחרת. לא להעתיק ו/או להרשות לצד שלישי כלשהו ו/או לגרום לצד שלישי כלשהו לבצע במידע החסוי שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת ולהחזיר כל מסמך ו/או חומר אחר שיועבר אלי למציג.

לא לפרסם ולא לעשות כל שימוש בכל צורה שהיא בין בעצמי ובין באמצעות אחרים במידע החסוי שיועבר אלי ו/או שיוצג בפני /ואו שייודע לי במהלך המיזם. ידוע לי שאצטרך לפצות את רווית בגין כל הנזקים שיגרמו לה בגין הפרת התחייבויותיי לפי כתב התחייבות זה.
והיה אם אפעל באופן עצמאי למימוש הפרויקט האמור, או אצור קשר עם הדיירים במהלך שנה וחצי (18 חודשים) מיום חתימת הסכם זה, ללא ידיעת המרכז - הרי שאני ומנהליי ו/או מי מטעמי מתחייבים לפצות את המרכז ולהעביר לידיו 20% מרווחי הפרויקט. התחייבויותיי לפי כתב התחייבות זה הינן בלתי חוזרות.
 |  דף הבית |  מפת אתר  | 
המרכז לדייר תמ א 38-רוית סיני וכולדר- www.rs-tama.co.il © כל הזכויות שמורות
המרכז לדייר תמ א 38 טלפון: 03-6226979 פקס: 03-6877977
מי אנחנו |  תמ"א 38 המדריך |  מן העתונות |  דרושים |  מכרזים |  יצירת קשר |  משוב דיירים |  מפת האתר
המרכז לדייר תמ"א 38 www.rs-tama.co.il © כל הזכויות שמורות
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל